Har du brug for hjælp?

Vi gør alt for at sikre, at du får den hjælp, du har brug for.
Med vores support undgår du at miste kostbar tid.

 

Kontakt os

Vores support sidder klar til at hjælpe dig – ring eller skriv til os.

Ring til os

Skriv til os

Åbningstider

Mandag til onsdag 08:30 – 15:30

Torsdag 08:30 – 14:30

Fredag 08:30 – 13:30

Ferie

Juleferie mellem jul og nytår

Sommerferie i uge 29 og 30

FAQ

Få svar på en række spørgsmål

 

Nedenstående er svar på en række spørgsmål
Hvad er hovedpunkterne i den midlertidige ordning for arbejdsfordeling?

Virksomheden kan iværksætte arbejdsfordeling for alle medarbejdere, selv om der ikke er overenskomstmæssig hjemmel hertil eller i øvrigt indgået kollektiv eller individuel aftale herom.

Virksomheden bestemmer selv, i hvilket tidsrum arbejdsfordelingen skal løbe, dog skal arbejdsfordelingen ophøre senest den 31. december 2021. Virksomheder, der har iværksat en arbejdsfordeling, kan forlænge den eksisterende periode eller påbegynde en ny. Der skal i så fald foretages en ny anmeldelse til jobcenteret.

Før arbejdsfordeling kan iværksættes, skal de berørte medarbejdere have 24 timer på en hverdag til at beslutte, om de vil indgå i arbejdsfordelingen. Hvis virksomheden orienterer medarbejderne om den påtænkte arbejdsfordeling en lørdag kl. 12.00, skal medarbejderne senest mandag kl. 12.00 beslutte, om de ønsker at indgå i ordningen. Hvis en medarbejder ikke ønsker at indgå i en arbejdsfordeling efter ordningen, må virksomheden beslutte, om medarbejderen afskediges. Virksomheden må i givet fald opsige medarbejderen med pågældendes sædvanlige varsel og under overholdelse af øvrige vilkår (se yderligere herom under særskilt punkt).

Virksomheden skal tilrettelægge arbejdsfordelingen, så arbejdstiden for de berørte medarbejdere nedsættes med mindst 20 pct. og maksimalt 50 pct. i gennemsnit målt over fire uger i forhold til den aftalte arbejdstid. Det vil sige, at de berørte medarbejdere maksimalt må være ledige halvdelen af deres aftalte arbejdstid.

Virksomheder der er omfattet af en overenskomstaftale, der giver mulighed for at reducere arbejdstiden med op til 80 pct., kan reducere arbejdstiden i overensstemmelse hermed, men kun for de medarbejdere, der er omfattet af overenskomstaftalen.

Ordningen giver alene mulighed for at erstatte arbejdstid med ledighed, og kan ikke anvendes til at ændre på arbejdstidens placering m.v. i videre omfang end efter de gældende overenskomsters regler herom.

For funktionærer skal ledighed placeres i hele dage.

Medarbejdere, der indgår i arbejdsfordeling efter den nye ordning, får i ledighedsperioder en forhøjet dagpengesats på maksimalt 23.000 kr. pr. måned (beregnet på fuldtidsledighed).

Medarbejdere, der ikke er medlem af en a-kasse, og medarbejdere, der er medlem af en a-kasse, men endnu ikke er dagpengeberettigede, kan opnå ret til dagpenge under den midlertidige ordning ved at betale 3 måneders kontingent til en a-kasse for hver måned, de ønsker at opnå dagpenge fra a-kassen i en arbejdsfordeling.

Virksomheden kan iværksætte opkvalificeringsforløb for medarbejdere omfattet af arbejdsfordeling, også for de perioder, hvor den pågældende medarbejder er ledig og modtager supplerende dagpenge.

Hvordan måler vi de 24 timer medarbejderen har til at meddele, om de ønsker at indgå i arbejdsfordelingen?

Hvis en medarbejder bliver spurgt om arbejdsfordeling mandag kl. 12.00, har vedkommende til tirsdag kl. 12.00 til at svare.

Får medarbejderen dagpenge under arbejdsfordeling?

Medarbejderne får under den midlertidige ordning ret til dagpenge for de timer/dage, de er ledige. Dagpengesatsen er midlertidigt forhøjet til kr. 23.000 pr. måned for en fuldtidsledig. Medarbejdere skal være medlem af a-kasse for at få dagpenge. Medarbejdere, der ikke er medlem af a-kasse, kan opnå ret til dagpenge ved at betale tre måneders kontingent til en a-kasse pr. måned, for hver måned, de ønsker at modtage dagpenge (særlig amnestiordning).

Kan medarbejder nægte at deltage i arbejdsfordeling?

Før der iværksættes arbejdsfordeling, har medarbejderen 24 timer på en hverdag til at beslutte, om medarbejderen vil indgå i arbejdsfordelingen. Hvis virksomheden orienterer medarbejderne om den påtænkte arbejdsfordeling en lørdag kl. 12.00, skal medarbejderne senest mandag kl. 12.00 beslutte, om de ønsker at indgå i ordningen.

Efter DA’s opfattelse skal en medarbejder, som ikke ønsker at indgå i den påtænkte arbejdsfordeling, give arbejdsgiveren meddelelse herom inden udløbet af 24-timers fristen. Modtager virksomheden ikke meddelelse herom, må medarbejderen anses for at have accepteret at deltage i arbejdsfordeling.

Hvis en medarbejder ikke ønsker at indgå i en arbejdsfordeling efter ordningen, må virksomheden beslutte, om medarbejderen skal opsiges.

Opsigelse af en medarbejder, som ikke ønsker at indgå i en arbejdsfordeling efter den midlertidige ordning, skal ske under overholdelse af de almindelige regler om opsigelsesvarsel og evt. godtgørelse. Opsigelsen skal være skriftlig og begrundet med, at medarbejderen ikke har ønsket at indgå i en sagligt begrundet arbejdsfordeling.

Kan planen fraviges/ændres undervejs og med hvilket varsel?

Den planlagte arbejdsfordeling kan iværksættes for en periode på op til fire måneder.

Arbejdsfordelingen skal derudover planlægges inden for 4 ugers-perioder, hvor virksomheden på forhånd har fastlagt graden af arbejdstidsreduktion (de 20-50 pct.).

Arbejdstidsreduktionen kan ændres fra den ene 4 ugers-periode til den næste. Hvis arbejdstiden øges (og ledighedsgraden dermed reduceres), kan det ske uden varsel.

Hvis ledigheden øges (f.eks. fra 30 til 40 pct.) skal medarbejderne spørges på ny med en frist på 24 timer på en hverdag, om de ønsker at indgå i ordningen (i den kommende 4 ugers-periode).

Medarbejderne skal ikke informeres og høres på ny efter reglerne i samarbejdsaftalen, såfremt en allerede iværksat arbejdsfordeling ændres. Men de berørte medarbejdere skal spørges, jf. ovenfor.

Kan medarbejdere holde ferie under arbejdsfordelingen?

Virksomheden kan varsle ferie for medarbejdere omfattet af arbejdsfordeling efter de almindelige regler i ferieloven. Ferie skal som udgangspunkt lægges i hele uge. Hvis ferien ikke lægges i hele uger, kan den kun lægges på dage, hvor medarbejderen under arbejdsfordelingen er på arbejde.

Medarbejdere kan godt holde individuel ferie i en arbejdsfordelingsperiode, hvis medarbejderen ønsker det, og virksomheden er indstillet på det. Se om kollektiv ferielukning neden for. Virksomheden betaler, som den ville gøre på en hvilken som helst anden feriedag, uanset om ferien er placeret på dage, hvor medarbejderen skulle have været på arbejde eller ledig, jævnfør planen. Medarbejderen meddeler selv a-kassen, hvis ferien er placeret på dage, hvor vedkommende er ledig.

Hvordan optjenes ferie under arbejdsfordeling?

Der skal skelnes mellem optjening af dage og optjening af feriepenge/feriegodtgørelse.

Under arbejdsdelingen optjener medarbejderne stadig 2,08 dages ferie pr. måned. Der sker altså ikke fradrag i optjeningen af optjente dage i perioden med nedsat arbejdstid.

Arbejdsfordeling medfører, at medarbejderen nu er overgået til at arbejde på nedsat tid. Optjeningen af feriepenge fra arbejdsgiveren sker derfor efter den (nedsatte) betaling hos virksomheden. Medarbejderen kan så have ret til feriedagpenge efter reglerne om feriedagpenge.

Skal medarbejdere, som er sygemeldte, på barsel eller anden orlov, også høres?

Hvis medarbejderen forventes at komme tilbage i løbet af den påtænkte arbejdsfordelingsperiode, skal de høres. Ellers ikke.

Kan medarbejdere deltage i uddannelse under arbejdsfordeling?

Medarbejdere kan deltage i opkvalificering under arbejdsfordeling. Det gælder både i de perioder, hvor pågældende skulle arbejde, og i perioder med ledighed.

Medarbejdere, der er under uddannelse, kan undtages fra arbejdsfordeling. Det kræver en aftale mellem virksomheden og den pågældende medarbejder. Der skal ikke ske godkendelse i det Regionale Arbejdsmarkedsråd.

Sådan kan du lave en digital underskrift med Adobe Reader

For at lave en digital underskrift er der 2 små trin du skal gøre:

Step 1: oprette en digital underskrift med sikkerhedskode

https://www.youtube.com/watch?v=edskBFcQdAk&t=1s

 

Step 2. Sætte din digitale underskrift i dokumentet

https://www.youtube.com/watch?v=6eW_R5dC5Rc

Der er ingen tvivl om, at et digitaliseringsforløb tager tid og skal prioriteres på linje med andre projekter.

  • Afsæt ressourcer til at drive projektet – ofte vælger  vores kunder en intern tovholder.
  • Tag det i overkommelige bidder – sammen opdeler vi boligmassen og udearalerne i puljer.
  • Overvej, hvordan I vil indsamle jeres tegninger på de enkelte afdelinger – typisk vil de ikke være opdaterede, men det klarer vi sammen, når digitaliseringen går i gang.
  • Gør jer nogle indledende erfaringer ved at starte med et pilotprojekt.